Notice: Undefined offset: -2 in /home/basmebgv/public_html/catalog/controller/module/poll.php on line 56Notice: Undefined offset: -1 in /home/basmebgv/public_html/catalog/controller/module/poll.php on line 56Notice: Undefined offset: -6 in /home/basmebgv/public_html/catalog/controller/module/poll.php on line 56 Новини | БАМСП

Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • По предложение на Българска асоциация на малките и средни предприятия

  Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 прие да отпадне изискването за 2 годишна история при кандадатстване на „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  По предложение на Българска асоциация на малките и средни предприятия По този начин се дава равна възможност за кандидатстване на повече микро и малки предприятия изпитващи затруднение поради въведеното извънредно положение. Изработените критерии за оценка са справедливи и дават рална възможност средствата да бъдат насочвани именно към онези, които имат най-голяма необходимост от тях.
 • Стартира приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2020 г. Към бюджета на мярката са прехвърлени 40 млн. евро.

  Предвидени са нови условия за допълнителните възможности за биопроизводителите.

  Стартира приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2020 г. Към бюджета на мярката са прехвърлени 40 млн. евро. През 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход към биологично производство. Финансовият ресурс ще бъде насочен само към сертифицирани биологични производители като пред тях има няколко възможности:
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия със становище по повод обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  Процедурата е обявената от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

  Българска асоциация на малките и средни предприятия със становище по повод обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  Българска асоциация на малките и средни предприятия със становище по повод обявената от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията ...

 • Турска фирма търси сътрудничество с български производители на риба

  Турска фирма търси сътрудничество с български производители на риба Отправяме покана към всички български фирми работещи в сектор аквакултури, производители на дъгова пъстърва, че в Българска асоциация на малките и средни предприятия е постъпило предложение от утвърдена фирма, която проявява интерес към закупуване от България на дъгова пъстърва.
 • Фонд "Социална закрила" финансира проекти за модернизиране на социални услуги

  Допустими кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги (вкл. общини)

  Фонд На 17 януари 2020 г. стартира процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика. Допустими кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги (вкл. общини), които не трабва да са получвали подкрепа по ФСЗ през последните 2 години за същите дейности. Подкрепа се предоставя по две направления: По Компонент 1 се финансира закупуване на оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги или строително-ремонтни дейности на материална база за предоставяне на социални услуги. Общата стойност, която се финансира...
 • На 3 февруари стартира схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”

    На 3 февруари стартира схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатсват по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Бюджетът на схемата възлиза на 18,6 млн. лв. и е 4 пъти по-голям от бюджетът през 2019 г. Периодът, в който ще се приемат документи за подпомагане по схемата е от 3 до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Безвъзмездната помощ по схемата е до...
 • Документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е публикувана за обществено обсъждане

  Документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е публикувана за обществено обсъждане Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е открита за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ . Условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях са изменени като по отношение на изискванията за допустимост на разходите по процедурата е премахнато изискването за прилагане от страна на кандидатите към Формуляра за кандидатстване на оферта от...
 • Германска фирма търси сътрудничество с български производители на риба

  Германска фирма търси сътрудничество с български производители на риба Отправяме покана към всички български фирми работещи в сектор аквакултури, производители на риба, че в Българска асоциация на малките и средни предприятия е постъпило предложение от утвърдена германска фирма, която проявява интерес към внос на шука от България. Продукцията следва да отговаря на следните показатели : ...
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни"

  относно изпълнението на проект „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България”

  Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с предмет

  Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни”, по проект „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България”, по Договор № BG14MFOP001-5.003-0010-C01, по Програма за морско дело и рибарство.

  Обхватът на процедурата е свързан с посещение на страни членки на ЕС и трети стра ...

 • Стартира процедура "Умения"

  на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Стартира процедура От 01.02.2019 г. работодателите могат да кандидатстват по процедура "Умения" по ОПРЧР, която дава възможност да бъдат повишени знанията и уменията на техните служители. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000,00 лв., а максималният размер е 3 911 660,00 лв. Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ е 50% от общата стойност на допустимите разходи за големи предприятия, 60% за средни предприятия и 70% за малки и микро предприятия. При определени условия интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи. Целта на настоящата процедура е да се насъчри участието в различни форми на заетост и учене през целият живот.
 • Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца

  така той ще влезе в сила от 1 юли, а наредбата за него да е готова на 1 август тази година

  Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца Промените са приети на първо четене от Народното събрание, с което се показва желание да бъде чут гласът на по-дребните търговци от бранша. Текстовете за отлагането му бяха внесени от Министерски съвет на 10 януари в Народното събрание. Припомняме, че Законът за горивата трябваше да влезе в сила на 28 януари тази година.
 • Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България

  така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г.

  Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България и така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г. А за целия регион на Централна и Източна Европа приносът може да е 200 милиарда евро, според доклад "Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа" на консултантската компания "Маккинси" ( McKinsey).
 • Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
 • Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия

  по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия Българска асоциация на малките и средни предприятия покрепя за изразената от Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова позиция по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.
 • Огромен интерес към процедура „Насърчаване на предприемачеството“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

  Огромен интерес към процедура „Насърчаване на предприемачеството“ Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Показани са от 1 до 15 от общо 29 резултата (2 страници)
 

Проекти