Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Проекти

  Екипът на БАМСП разработва и управлява проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансови програми.

  Нашите проекти са водени от нуждите на малките и средни предприятия от по-висока и по-качествена заетост. Ние осъзнаваме, че съществено значение за успеха на всеки бизнес са инвестициите в уменията на служителите - обучения за повишаване на професионалната квалификация или придобиването на нова.

  Ние знаем, че за създаването на устойчиви дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия е необходима подкрепа, която е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, енергийната и ресурсната ефективност.

  За нас успешното икономическо представяне на земеделските стопани е свързано с необходимостта управителите им да са наясно с модерните технологии в съответните производства, както и с изисквания на европейското и национално законодателство в стопанската им дейност, защото развитието на преработвателните сектори е важно и за конкурентоспособността на земеделското производство и останалите вертикално свързани сектори.

  За създаване на подходяща среда за обмяна на добри практики в областта на предприемачеството!

  За осигуряване на информация относно възможностите за стартиране и развитие на бизнес!

  За придобиване на основни бизнес знания и умения!

  Част от проектите, които изпълняваме са: