Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  „Българска асоциация на малките и средни предприятия” (БАМСП) е организация на малки и средни предприятия, юридически лица и обществени организации,  обединяваща и представляваща интересите на своите членове на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища.

  От своето създаване през 2011 година, организацията активно работи за укрепване на бизнес средата и подпомага развитието на своите членове за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност. БАМСП има за цел повишаване нивото на конкурентноспособност  и подобряване на икономическата стабилност на фирмите в България.

  Въпреки постигнатият професионален напредък и организационно израстване, БАМСП продължава да допринася за развитието и укрепването на бизнеса като създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си и останалите фирми и институции. Асоциацията оказва съдействие за  развитието на пазарна икономика в съответствие с интересите на своите членове като промотира българския бизнес пред български и чуждестранни компании и съдейства за установяване на делови контакти с партньори.

  БАМСП има богат опит в разработването на стратегии, програми и проекти и разполага с висококвалифициран екип от експерти, който предоставя експертни консултации и информация на малки и средни предприятия на територията на цялата страна. Организацията има изградена клонова мрежа състояща се от регионални офиси, която спомага за по-ефективното взаимодействие и подкрепа на малките и средни предприятия.

  За постигане на баланс на пазара на труда и качествено професионално образование и обучение, което да е в съответстие с нуждите и интересите на работодателите и обществото е създаден Център за професионално обучение към Българска асоциация на малките и средни предприятия, чрез който се осъществява подготовка на кадри по разнообразни професионални направления съобразно потребностите на бизнеса.

  За изучаване на обществените нагласи на населението и бизнеса Бъргарска асоцияция на малките и средни предприятие има създаден Център за изучаване на общественото мнение, посредством който се осъществяват изследвания сред населението предимно в защита на интересите на бизнеса по най-актуалните проблеми и събития от вътрешен и международен характер.

 

Новини