Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Обучения

  Център за професионално обучение към Българска асоциация на малките и средни предприятия притежава лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

  ЦПО към БАМСП се стреми да бъде един от водещите центрове, предоставящ качествена подготовка на лицата, участващи в обучения от професионални направления. За да бъде максимално полезен на работодателите, центърът осъществява активен диалог с представители на бизнеса по отношение на потребностите на пазара на труда от професионално обучени лица.

  Разполагаме със собствена материална база и наета база за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. В процеса на обучение, се прилагат интерактивни методи като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (разработване на курсови проекти, изготвяне на документи, които имат реално практическо приложение и др.); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).

  Учебната практика се провежда в ЦПО, а за производствената практика са осигурени работни места в реална работна среда, където курсистите получават практически знания от практикуващи професията си професионалисти.

  Съобразно нуждите на лицата, работодателите и обществото, центърът е с ориентация на обученията към изискванията и потребностите на пазара на труда и  предлага висококачествено обучение по 10 професии и 21 специалности, както следва:

  1. Професия „Сътрудник в маркетингови дейности”

  1.1 Специалност Маркетингови проучвания

  2. Професия „Финансист”

  2.1. Специалност Банково дело

  2.2. Специалност Застрахователно и осигурително дело

  3.  Професия „Оперативен счетоводител”

  3.1. Специалност Оперативно счетоводство

  4. Професия „Сътрудник в бизнес”

  4.1. Специалност Бизнес - услуги

  5. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”

  5.1. Специалност Малък и среден бизнес

  6. Специалност „Офис - мениджър”

  6.1. Специалност Бизнес-администрация

  7.  Професия „Офис секретар”

  7.1. Специалност административно обслужване

  8. Професия „Оператор на компютър”

  8.1. Специалност Текстообработване

  9. Професия „Монтьор на транспортна техника”

  9.1. Специалност Автотранспортна техника

  9.2. Специалност Пътностроителна техника

  10.Професия „Строител”

  10.1. Специалност Кофражи

  10.2.  Специалност Армировка и бетон

  10.3. Специалност Зидария

  10.4. Специалност Мазилки и шпакловки

  10.5. Специалност Вътрешни облицовки и настилки

  10.6. Специалност Външни облицовки и настилки

  10.7. Специалност Бояджийски работи

  10.8. Специалност Строително дърводелство

  10.9. Специалност Строително тенекеджийство

  10.10. Специалност Покриви