Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Ръководство

  Иван Пенков Иванов

  Директор на Българска асоциация на малките и средни предприятия

   

  Иван Иванов е роден на 16.06.1986 г. в град Видин. Средното си образование завършва в гр. Видин, висшето си образование придобива в Международно висше бизнес училище, гр. София степен магистър по специалността "Бизнес администрация". Притежава дългогодишен опит в управлението на проекти и работа в областта на предприемачеството и насърчаване на малките и средни предприятия.

  В периода от 2011 г. до 2014 г. заема длъжността директор на Регионален бизнес инкубатор - Видин.

  През 2014 г. е избран за Народен представител в 43 - то Народно събрание на Република България.

  Заемани позиции

  2014 г. – 2017 г. Временен парламентарен секретар на 43- то Народно събрание.

  2014 г. – 2017 г. Член на Парламентарна комисия по европейските въпроси и контрол по европейските фондове

  Отговорности: Осъществяване на парламентарен контрол върху дейността на правителството при програмирането, управлението и контрола на средствата от всички програми, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

  Осъществява контрол и наблюдение по подготовката, организацията, провеждането и отчитането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

  Участие в работната група по разработването на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обхващащ :

  Националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричани по-нататък "ЕСИФ";

  Реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ;

  Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ;

  Правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

  Управлението на средствата от ЕСИФ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България.

  Разработване и внасяне на законопроекти, отправяне на въпроси и питания свързани с дейността, целите и задачите на комисията.

   

  Член на Парламентарна комисия за Борба с корупцията конфликт на интереси и парламентарна етика.

  Координация между различните власти (законодателна, изпълнителна и съдебна) относно дейността им в областта на противодействие и ограничаване на корупцията и за създаване на Национална стратегия за борба с корупцията. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на всеки три месеца провежда изслушване на Председателя, заместник-председателя и членовете на КПКОНПИ за дейността й. Събира информация и упражнява контрол върху дейността на органите на изпълнителната власт по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси, при информация за закононарушения и корупция или за създаване на благоприятни условия и предпоставки за такива проявления.

  Комисията използва правно установените форми на контрол и получаване на пълна и обективна информация за ефективността и изпълнението на актовете на Народното събрание.

  Разработване и внасяне на законопроекти, отправяне на въпроси и питания свързани с дейността, целите и задачите на комисията.

   

  От 2017 год. до настоящ момент изпълнява длъжността Директор на Българска асоциация на малките и средни предприятия.

  Владее английски и руски език.