Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Трудова заетост

  Ново работно място 2015, финансиран по Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2014-2020г.

  Трудова заетост

   

  Общата цел на проектното предложение е да се предостави трудова заетост на безработни лица като същевременно се насърчи социалното включване на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда и се подпомогне борбата с бедността в Република България.

   Основна задача е постигането на устойчиво интегриране на пазара на труда на безработните и неактивни хора. С безработните лица са сключени трудови договори.

  С изпълнението на проекта се създава икономика, основана на знанието и се повишава конкурентоспособността на новонаети лица, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация. Обучението и трудовата заетост в Българска асоциация на малките и средни предприятия повишават икономическата активност и осигуряват устойчива заетост. Лицата преминават и през обучение по ключови компетентности. Чрез обучението по професионална квалификация, служителите придобиват трета степен на професионална квалификация по част от професиите „Оперативно счетоводство” и „Офис мениджър”. След приключването на обученията, успешно преминалите получават сертификат за придобита професионална квалификация и компетентност.

  Стратегията за изпълнението на поставените цели е основана на идеята за постигане на по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.