Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-5.003-0010 Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България

  по ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

  ПРОЕКТ № BG14MFOP001-5.003-0010 Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България

  С изпълнението на проекта ще се извърши пазарно проучване с цел откриването на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продуктите от риболов и аквакултура произвеждани от български производители. По този начин ще се създаде работещ механизъм, даващ възможност да се търсят пазарни позиции за българските производители на риба и рибни продукти, както на българския, така и на чуждестранния пазар. Проучването на пазара в равна степен е необходимо както за лицата, произвеждащи и търгуващи с риба и рибни продукти, които искат да задържат позициите си и да се развиват, така и за тези, които сега навлизат в пазара.

  Основната цел на проекта е осигуряване на възможност за навлизане на нови пазари, което ще се осъществи посредством търсене на нови пазари за произвежданата и предлаганата продукция от рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти.

  Изправени пред днешните проблеми, които съпътстват всеки един производител предприемач, все по-малко фирми от сектора намират свободно време и ресурс за провеждане на търговски проучвания, търсене на нови пазари за тяхната продукция. Голяма част от производителите на риба и рибни продукти са микро и малки предприятия, които много трудно биха отделили средства за възлагането и разработването на маркетингова стратегия и анализи за идентифициране на нови пазари и разработване на стратегии за навлизането на техните продукти на нови пазари. Това са търговски техники, които може да си ги позволят единствено големите компании. Чрез настоящия проект Българска асоциация на малките и средни предприятие цели именно това - да окаже задълбочена подкрепа на всички представители на сектор Рибарство от нашата страна при търсенето на нови пазари и пазарни възможности за техните продукти.

  В резултат ще се направят посещения на седем страни членки на ЕС и трети страни и ще се осъществи дълготрайно партньорство и контакти с чуждестранни фирми, които се интересуват от изкупуване на продукция и сътрудничество с български търговци на едро и дребно от сектор Рибарство.

  По време на посещенията във всяка отделна страна ще бъдат провеждани срещи с производители и техни представители с цел представяне на възможностите за реализация на българска продукция на чужди пазари и най-вече насърчаване сътрудничеството и въвеждане на добри бизнес практики и иновативни решения в сектор Рибарство.

  Специфичните цели, които ще са реализирани в резултат от изпълнението на проекта са:

  - Промяна в обема и стойността на продажбите на българските рибопроизводители;

  - Повишена конкурентоспособност на българските производители в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти в сектор "Рибарство";