Notice: Undefined offset: -2 in /home/basmebgv/public_html/catalog/controller/module/poll.php on line 56Notice: Undefined offset: -1 in /home/basmebgv/public_html/catalog/controller/module/poll.php on line 56Notice: Undefined offset: -6 in /home/basmebgv/public_html/catalog/controller/module/poll.php on line 56 Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България | БАМСП

Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България

  по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

  Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България

  Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект "Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България", по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество, по Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

  С изпълнението на проекта ще постигнем увеличаване на броя на стартиращите предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, с което ще бъдат разкрити качествени работни места и ще бъде повишено общото равнище на заетост в Северопазаден район.

  Проектът ще се изпълни във всички области на СЗР и има за цел да подготови 100 лица, желаещи да развиват собствен бизнес.

  Дейностите по проекта са обвързани с предоставяне на комплекс от безплатни специализирани обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

  БАМСП ще предостави подкрепа за започване на стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес на всяко едно лице.

  Целта на проекта е да бъде създадена благоприятна среда за предприемачество и като резултат ще бъдат реално създадени микро и малки предприятия.