Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Отново на работа

  Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта, ОП РЧР 2013 - 2017г.

  Отново на работа

   

  Основни цели на проекта са да се  подпомогне прилагането на принципите за учене през целия живот и създаването на икономика, основана на знанието, което да доведе до  повишаването на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда ”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за стаж по специалността. 

  Обучението и последващият производствен стаж повишават икономическата активност и интеграция на групите по проекта. Лицата придобиват втора степен на професионална квалификация по професионално направление по професиите "Сътрудник в бизнес–услуги" и "Сътрудник в малък и среден бизнес", със специалности: “Бизнес - услуги” и “Малък и среден бизнес”.