Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Обмяна на добри практики

  Обмяна на добри практики

   

  Представители на малки и средни предприятия участват в проведена обмяна на добри практики между Българска асоциация на малките и средни предприятия и „СИ.ФОРМ Консултинг” ООД (SI.FORM Consulting Srl) Италия. Целта на проекта е сформиране на практически умения за социално предприемаческа дейност, трансфер на иновативна методика за прилагане на добри бизнес практики в дейността на  МСП. Обмяна на добри практики и тяхното прилагане и изграждане на партньорска мрежа от фирми за създаване на условия за  инвестиции в областта на възобновяеми енергийни източници на територията на Република България.
  Привичането на инвеститори и изграждане на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в България. Инвестициите ще се осъществят от италиански компании, проявяващи интерес към България Резултати от дейността:
  Организиране на партньрски срещи за обмяна на опит и добри практити между малки и средни предприятия от България и малки и средни предприятия от Италия. Изготвяне на Доклад за възможностите за създаване на инвестиции на територията на България в областта на възобновяемите енергиини източници. Привличане на собственици от България на инвестиционни проекти и осъществяване на контакт с Италиански инвеститори за реализацията на инвестиционните проекти. Изготвяне на комплексен пакет от консултантски услуги предназначени за инвеститори. Изработване на типови бизнес планове за изграждане на производствени комплекси от различни ВЕИ. Отпечатване на информационни брошури с добри практики между български и чужди фирми. Съдействие за контакти между Италиански фирми желаещи да инвестират на територията на България.
  Изградена мрежа за обмен на добри практики между партньорите, обучения, конференции.