Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Граждански мониторинг на публични услуги за малките и средни предприятия

  Граждански мониторинг на публични услуги за малките и средни предприятия

  Общата цел на проекта е да създаде устойчив механизъм на взаимодействие между гражданите и местните публични власти  с цел да се подобри процеса на предоставяне на публични услуги за малкия и среден бизнес.

  Специфичните цели са:

  • Да бъдат разработени ясни правила и отговорности за участие на всички заинтересовани страни в процеса на наблюдение на качеството на публичните услуги за малките и средни предприятия ;
  • Да бъдат разработени унифицирани стандарти, индикатори и инструменти за мониторинг на качеството на услугата за малките и средни предприятия;
  • Да бъде повишено нивото на информираност на малкия и среден бизнес с оглед активното включване в процеса на оценка и подобряване на публичната услуга;
  • Да бъде разработена процедура за граждански мониторинг на публичните услуги;
  • Да бъде събирана навременна, изчерпателна и обективна информация за качеството на предоставяните услуги за малкия и среден бизнес;

  Постигнатите резултати от дейността са:

  • Създаден действащ механизъм  за комуникация и сътрудничество между Общината орган на местната власт и експерти от Българската асоциация на малките и средни предприятия.
  • Изработени стандарти за качество на услугите по чистота и индикатори за изпълнение.
  • Повишена информираност на гражданите и фирмите за техните права и задължения, свързани с публичните услуги.
  • Повишена мотивация и придобити знания сред учениците в проекта свързани с предоставянето на публични услуги.
  • Създадена мрежа от доброволци за наблюдение на публичните услуги – експерти и граждани.
  • Събрана информация за качеството на предоставяната публична услуга  насочена към малкия и среден бизнес.
  • Препоръки за актуализиране на стандартите на качество и условията на концесионните договори
  • Публичност на резултатите от мониторинга и мултиплициране на създадената практика