Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Стартира процедура "Умения"

  на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Стартира процедура "Умения"

  От 01.02.2019 г. работодателите могат да кандидатстват по процедура "Умения" по ОПРЧР, която дава възможност да бъдат повишени знанията и уменията на техните служители.

  Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000,00 лв., а максималният размер е 3 911 660,00 лв. Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ е 50% от общата стойност на допустимите разходи за големи предприятия, 60% за средни предприятия и 70% за малки и микро предприятия. При определени условия интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи. 

  Целта на настоящата процедура е да се насъчри участието в различни форми на заетост и учене през целият живот. По процедурата е допустимо партньорство, а допустими за финансиране дейности са: 

  1. Включване на лицата от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място;

  2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица от целевите групи;

  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи;

  4. Включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;

  5. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост за заети лица при работодател, за периода на обучение.

  Повече информация за процедурата, както и пълният комплект документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Оперативна програма развитие на човешките ресурси http://esf.bg/procedures/umenija/ и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бълария 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/980dfe0b-e763-43c5-b819-a8da08f2d38b

  Краен срок за представяне на предложенията е 03.05.2019 г., 17:30 часа.