Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Турска фирма търси сътрудничество с български производители на риба

  Турска фирма търси сътрудничество с български производители на риба Отправяме покана към всички български фирми работещи в сектор аквакултури, производители на дъгова пъстърва, че в Българска асоциация на малките и средни предприятия е постъпило предложение от утвърдена фирма, която проявява интерес към закупуване от България на дъгова пъстърва.
 • Фонд "Социална закрила" финансира проекти за модернизиране на социални услуги

  Допустими кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги (вкл. общини)

  Фонд На 17 януари 2020 г. стартира процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика. Допустими кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги (вкл. общини), които не трабва да са получвали подкрепа по ФСЗ през последните 2 години за същите дейности. Подкрепа се предоставя по две направления: По Компонент 1 се финансира закупуване на оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги или строително-ремонтни дейности на материална база за предоставяне на социални услуги. Общата стойност, която се финансира...
 • На 3 февруари стартира схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”

    На 3 февруари стартира схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатсват по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Бюджетът на схемата възлиза на 18,6 млн. лв. и е 4 пъти по-голям от бюджетът през 2019 г. Периодът, в който ще се приемат документи за подпомагане по схемата е от 3 до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Безвъзмездната помощ по схемата е до...
 • Документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е публикувана за обществено обсъждане

  Документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е публикувана за обществено обсъждане Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е открита за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ . Условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях са изменени като по отношение на изискванията за допустимост на разходите по процедурата е премахнато изискването за прилагане от страна на кандидатите към Формуляра за кандидатстване на оферта от...
 • Германска фирма търси сътрудничество с български производители на риба

  Германска фирма търси сътрудничество с български производители на риба Отправяме покана към всички български фирми работещи в сектор аквакултури, производители на риба, че в Българска асоциация на малките и средни предприятия е постъпило предложение от утвърдена германска фирма, която проявява интерес към внос на шука от България. Продукцията следва да отговаря на следните показатели : ...
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни"

  относно изпълнението на проект „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България”

  Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с предмет

  Българска асоциация на малките и средни предприятия обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Организиране на 7 броя посещения с цел проучване на пазара в страни членки на ЕС и трети страни”, по проект „Търсене на нови пазари, възможности за развитие и насърчаване на рибарството в България”, по Договор № BG14MFOP001-5.003-0010-C01, по Програма за морско дело и рибарство.

  Обхватът на процедурата е свързан с посещение на страни членки на ЕС и трети стра ...

 • Стартира процедура "Умения"

  на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Стартира процедура От 01.02.2019 г. работодателите могат да кандидатстват по процедура "Умения" по ОПРЧР, която дава възможност да бъдат повишени знанията и уменията на техните служители. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000,00 лв., а максималният размер е 3 911 660,00 лв. Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ е 50% от общата стойност на допустимите разходи за големи предприятия, 60% за средни предприятия и 70% за малки и микро предприятия. При определени условия интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи. Целта на настоящата процедура е да се насъчри участието в различни форми на заетост и учене през целият живот.
 • Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца

  така той ще влезе в сила от 1 юли, а наредбата за него да е готова на 1 август тази година

  Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца Промените са приети на първо четене от Народното събрание, с което се показва желание да бъде чут гласът на по-дребните търговци от бранша. Текстовете за отлагането му бяха внесени от Министерски съвет на 10 януари в Народното събрание. Припомняме, че Законът за горивата трябваше да влезе в сила на 28 януари тази година.
 • Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България

  така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г.

  Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България и така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г. А за целия регион на Централна и Източна Европа приносът може да е 200 милиарда евро, според доклад "Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа" на консултантската компания "Маккинси" ( McKinsey).
 • Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
 • Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия

  по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия Българска асоциация на малките и средни предприятия покрепя за изразената от Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова позиция по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.
 • Огромен интерес към процедура „Насърчаване на предприемачеството“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

  Огромен интерес към процедура „Насърчаване на предприемачеството“ Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект „Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България"

  Проекта се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 2020 г.”

  Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект „Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България

  С изпълнението на проекта ще се увеличи броя на стартиращите предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, в резултат на това ще бъдат разкрити качествени работни места и ще бъде повишено общото равнище на заетост в най-бедния регион от страната - Северопазаден район

  Проектът ще се изпълни във всички области на СЗР и има за цел да подготви хора, желаещи да развиват собствен бизнес. Подкрепата за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемаче ...

 • Почти 3 милиарда лева има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

  данните са изнесени от Министерството на финансите

  Почти 3 милиарда лева има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система По изнесени данни на Министерството на финансите близо 3 млиарда лева са наличните в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. От обявеното става ясно, че точната сумата е в размер на 2,904 милиарда лева, които са оформени в годишни депозити в Българска народна банка на базата на решения на Управителния съвет на фонда.
 • 1,22 милиарда лева е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година

  Според данни изнесени от Българската народна банка

  1,22 милиарда лева е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година 1,22 млрд. лв. е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година, отчете БНБ, при 872 млн. лв. за деветмесечието на миналата година. В края на септември активите на банките са 103,2 млрд. лв., което е с 3,1 млрд. лв. повече спрямо година по-рано. В края на септември брутните кредити и аванси са се увеличили с 2,7 млрд. лв., или с 3,2% спрямо юни. Необслужваните кредити продължават да се свиват - до 7,4 млрд.лв. срещу 7,7 млрд. лв. за юни.
Показани са от 31 до 45 от общо 56 резултата (4 страници)