Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Стартира процедура "Умения"

  на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Стартира процедура От 01.02.2019 г. работодателите могат да кандидатстват по процедура "Умения" по ОПРЧР, която дава възможност да бъдат повишени знанията и уменията на техните служители. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 15 000,00 лв., а максималният размер е 3 911 660,00 лв. Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ е 50% от общата стойност на допустимите разходи за големи предприятия, 60% за средни предприятия и 70% за малки и микро предприятия. При определени условия интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи. Целта на настоящата процедура е да се насъчри участието в различни форми на заетост и учене през целият живот.
 • Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца

  така той ще влезе в сила от 1 юли, а наредбата за него да е готова на 1 август тази година

  Народното събрание отложи влизането в сила на закона за горивата с 6 месеца Промените са приети на първо четене от Народното събрание, с което се показва желание да бъде чут гласът на по-дребните търговци от бранша. Текстовете за отлагането му бяха внесени от Министерски съвет на 10 януари в Народното събрание. Припомняме, че Законът за горивата трябваше да влезе в сила на 28 януари тази година.
 • Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България

  така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г.

  Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа на България и така страната ни може да прибави до 8 милиарда евро към брутния си вътрешен продукт до 2025 г. А за целия регион на Централна и Източна Европа приносът може да е 200 милиарда евро, според доклад "Възходът на дигиталните конкуренти: Как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа" на консултантската компания "Маккинси" ( McKinsey).
 • Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
 • Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия

  по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия Българска асоциация на малките и средни предприятия покрепя за изразената от Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова позиция по повод наложената глоба на България от Европейската комисия за нарушаване на антитръстовите правила на Европейския съюз.
 • Огромен интерес към процедура „Насърчаване на предприемачеството“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

  Огромен интерес към процедура „Насърчаване на предприемачеството“ Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект „Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България"

  Проекта се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 2020 г.”

  Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект „Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България

  С изпълнението на проекта ще се увеличи броя на стартиращите предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, в резултат на това ще бъдат разкрити качествени работни места и ще бъде повишено общото равнище на заетост в най-бедния регион от страната - Северопазаден район

  Проектът ще се изпълни във всички области на СЗР и има за цел да подготви хора, желаещи да развиват собствен бизнес. Подкрепата за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемаче ...

 • Почти 3 милиарда лева има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

  данните са изнесени от Министерството на финансите

  Почти 3 милиарда лева има в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система По изнесени данни на Министерството на финансите близо 3 млиарда лева са наличните в Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. От обявеното става ясно, че точната сумата е в размер на 2,904 милиарда лева, които са оформени в годишни депозити в Българска народна банка на базата на решения на Управителния съвет на фонда.
 • 1,22 милиарда лева е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година

  Според данни изнесени от Българската народна банка

  1,22 милиарда лева е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година 1,22 млрд. лв. е печалбата на банките за деветте месеца на 2018 година, отчете БНБ, при 872 млн. лв. за деветмесечието на миналата година. В края на септември активите на банките са 103,2 млрд. лв., което е с 3,1 млрд. лв. повече спрямо година по-рано. В края на септември брутните кредити и аванси са се увеличили с 2,7 млрд. лв., или с 3,2% спрямо юни. Необслужваните кредити продължават да се свиват - до 7,4 млрд.лв. срещу 7,7 млрд. лв. за юни.
 • Министерство на икономиката удължи срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството”

  Предложението на Българска асоциация на малките и средни предприятия беше направено седмица по-рано и по повод възникналия проблем с Търговския регистър.

  Министерство на икономиката удължи срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството” От Министерството на икономиката информират потенциалните кандидати, че с цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., който предвижда въвеждане на допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства, какъвто е конкретния случай с Търговския регистър.
 • Повече внасяме по малко изнасяме.

  По данни от проведено проучване на Националния статистически институт България увеличава вносът за сметка на родното производство.

  Повече внасяме по малко изнасяме. По данни на националната статистика в периода от януари до август тази година от страната са изнесени стоки на общо стойност около 35 078.4 млн. лв. Това прави с близа 1,5 на сто по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В същото време само за месец август тази година общият износ на стоки възлиза на 4 613.0 млн. лв. и бележи леко нарастване с почти 0.6 на сто спрямо същия месец на предходната година. Тенденцията при вноса е обратна тя бележи ръст в периода от януари до август тази година общо в страната са внесени стоки на стойност около 40 993.4 млн. лв., или с нескромните 7.2 на сто повече спрямо същия период на миналата година. Вносът само за месец август тази година на стоки намалява с 0.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0 млн. лева.
 • Българска асоциация на малките и средни предприятия направи предложение до Министерство на икономиката

  за удължаване срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

  Българска асоциация на малките и средни предприятия направи предложение до Министерство на икономиката Основен мотив за направеното предложение от страна на Българска асоциация на малките и средни предприятия е сривът на сайта на Търговски регистър в Република България, който създава проблеми на бизнеса, тъй като прави невъзможно извършването промени в обстоятелствата, както и регистрацията на нови търговски дружества.
 • Успешно приключи проект "Трудова заетост"

  Успешно приключи проект Българска асоциация на малките и средни предприятия изпълни проект „Трудова заетост“ в регионалния офис на организацията в град Видин. Основната цел на проекта бе да се предостави трудова заетост на 11 безработни лица като същевременно се насърчи социалното включване на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда и се подпомогне борбата с бедността в Северозападния регион в Република България.
 • България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС

  Икономическият растеж е добър, но потенциалът му трябва да бъде повишен, а това изисква инвестиции.

  България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС България не успява да достигне достатъчно бързо средното ниво на икономическо развитие в ЕС. Макроданните на страната са добри, но очакванията на Европейската комисия са за по-висок икономически растеж и по-бързо сближаване, ако не със Западна Европа, то поне със сравнимите ни страни. Това стана ясно от думите на Ищван Секели, директор в Генералната дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК. Той участваше в представянето на доклада за макроикономическите дисбаланси в България в рамките на Европейския семестър 2018.
 • Сделката за продажба на ЧЕЗ в България - високо напрежение за бизнеса

  Позиция на Българска асоциация на малките и средни предприятия по сделката с ЧЕЗ

  Сделката за продажба на ЧЕЗ в България - високо напрежение за бизнеса Българска асоциация на малките и средни предприятия изразява силно безпокойство по повод сделката за продажба на дейността в България на Чешката компания ЧЕЗ. Случващото се през последните дни и изнесената информация в публичното пространство налагат предприемането на сигурни и адекватни мерки, които да гарантират интересите на обществото. ЧЕЗ България е стратегическа компания, осъществяваща дейност и снабдяваща половин България с електроенергия. Клиенти на ЧЕЗ са милиони фирми, домакинства и държавни институции. Това прави дейността на ЧЕЗ от стратегическо значение и пряко свързана с Националната сигурност на България.
Показани са от 16 до 30 от общо 35 резултата (3 страници)