Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Фонд "Социална закрила" финансира проекти за модернизиране на социални услуги

  Допустими кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги (вкл. общини)

  Фонд "Социална закрила" финансира проекти за модернизиране на социални услуги

  На 17 януари 2020 г. стартира процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика.

  Допустими кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги (вкл. общини), които не трабва да са получвали подкрепа по ФСЗ през последните 2 години за същите дейности. Подкрепа се предоставя по две направления:

  По Компонент 1 се финансира закупуване на оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги или  строително-ремонтни дейности на  материална база за предоставяне на социални услуги.

  Общата стойност, която се финансира от ФСЗ за един проект за закупуване на оборудване и/или обзавеждане може да бъде до 36 000 лв. с ДДС, а за строително-ремонтни дейности е до 50 000 лв. с ДДС. Задължително условие е кандидатите да осигурят не по-малко от 10% от общата стойност на проектното предложение.

  Общият финансов ресурс на Компонент 1 е 1 450 000 лв., а крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 31 март 2020 г.

  По Компонент 2 се финансират проекти за подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

  Допустими кандидати са социални предприятия вписани в Регистъра на социалните предприятия.

  Допустими дейности са:

  - организиране и участие в събития, които ще подкрепят целевите групи (обмяна на опит, добри практики).

  - организиране, провеждане и участие в културни, спортни и други мероприятия.

  Общата стойност, която се финансира от ФСЗ за един проект е до 10 000 лв. с ДДС като кандидатите трябва да осигурят не по-малко от 10% от общата стойност на проектното предложение.

  Общият финансов ресурс на Компонент 2 е 50 000 лв., а крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 30 април 2020 г.