Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Успешно приключи проект "Трудова заетост"

  Успешно приключи проект "Трудова заетост"

  Българска асоциация на малките и средни предприятия изпълни проект „Трудова заетост“ в регионалния офис на организацията в град Видин. Основната цел на проекта бе да се предостави трудова заетост на 11 безработни лица като същевременно се насърчи социалното включване на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда и се подпомогне борбата с бедността в Северозападния регион в Република България.
  Основна задача е постигането на устойчиво интегриране на пазара на труда на безработните и неактивни хора.
  С изпълнението на проекта се създаде икономика, основана на знанието и  се повиши конкурентоспособността на новонаети лица, посредством обучение за придобиване и повишаване на тяхната професионална квалификация. Обученията бяха за придобиване на трета степен степен на професионална квалификация по част от професиите, съответно – „Оперативно счетоводство“ за младши счетоводителите и „Офис мениджър“ за мениджърите. Лицата преминаха и през обучение по ключови компетентности – Общуване на чужди езици и Дигитална компетентност.
  Обучението и трудовата заетост в Българска асоциация на малките и средни предприятия повиши икономическата активност на лицата и осигури устойчива заетост на голяма част от тях.
  Новонаетите лица придобиха нови знания и ключови компетенции, необходими за бъдещото развитие в трудовата кариера като бе повишена тяхната адаптивност и конкурентоспособност.
  Проект BG05M9OP001-1.003-1226 „Трудова заетост“ бе осъществен по процедура  № BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.