Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Стартира схема „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

  Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” процедура за подбор на проекти:

  BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

  Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

  По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

  - при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

   или

  -  при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.   

  Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност:

  1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

  Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

  Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

  Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България:www.eufunds.bg.