Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Стартира прием на проектни предложения по процедура за кандидатстване BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация.

  Стартира прием на проектни предложения по процедура за кандидатстване BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация.

  Стартира кандидатстването за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти по мярка "Технологична модернизация". Общият размер на предвидените инвестиции в мирко, малки и средни предприятия у нас по мярката е 260 млн. лв. Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа.

  Процедурата е насочена към компании в секторите преработваща промишленост, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения и професионални дейности и научни изследвания. Задължително условие за участие е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

  Минималният размер на безвъзмездната помощ е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Съфинансирането е до 50%.

  Срокът за подаване на проектите е до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ. На Фейсбук страницата на ГД ЕФК ще бъде публикуван клип с необходимите стъпки за попълване на формуляра и подаване на предложенията.