Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Стартира приема на проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

  Стартира приема на проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

  Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

  Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;

  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

  4. подобряване опазването на околната среда.

  5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

   

  Пълният пакет от Насоки за кандидатстване може да намерите в портала ИСУН 2020