Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Стартира мярка 114 Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори

  Стартира мярка 114 Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори

  Цели на мярката:

  1. Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги.
  2. Подпомагане на земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата и определяне на необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние.
  3. Подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената дейност чрез оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление и за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика.

  Допустими кандидати: физически лица, юридически лица и техните сдружения, еднолични търговци и общини, които са собственици на гори, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани като земеделски производители.

  Допустими дейности:

  Финансовата помощ се отпуска с цел подпомагане на земеделските стопани и собствениците на гори за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги и подобряване на общата производителност на техните стопанства.

  Консултантските услуги представляват комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети, предоставени на земеделския стопанин или собственик на гори от доставчик на консултантски услуги, определен като консултант, който е вписан в Регистъра на консултантите към Министерството на земеделието и храните.

  В рамките на две календарни години, считано към годината на подаване на предходното одобрено по реда на тази наредба заявление за подпомагане един земеделски стопанин или собственик на гори може да получи безвъзмездна финансова помощ за максимум един комплект консултации.

  1 Комплект консултантски услуги за земеделски стопани

  Задължителните консултантски услуги (Група А) включват:

  Консултантски услуги за оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със:

  а) законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и III към него;
  б) стандартите за безопасност на труда, основани на законодателството на Европейския съюз

  Най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с изготвянето на оценка на стопанството.

   

  Допълнителните консултантски услуги (Група Б) включват един или повече от следните компоненти по избор от фермера:

  Компонент Б1 се състои от консултации по управлението на стопанството, които могат да включват:

  а) разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на фермера с цел да се определи как да се подобри общото икономическо състояние на стопанството (общата производителност на стопанството), включително съвети за диверсификация на земеделските дейности, където е приложимо; предоставяне на съвети относно организацията и управлението на стопанството; изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието;
  б) възможности за участие на фермера в организации на производители

  Компонент Б2 се състои от специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството, които могат да включват:

  а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията);
  б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене, начини за съхранение на торовете);
  в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);
  г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване);
  д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи породи, системи за отглеждане и хранене);
  е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при животните, стандарти за хигиена);

  Компонент Б3 се състои от консултации, които се предоставят на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР за:

  а) да им се съдейства в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за техните стопанства;
  б) да бъде оказана подкрепа за успешна подготовка на първоначалните документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;
  в) осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното прилагане на установените изисквания за управление.

   

  2 Комплект консултантски услуги за собственици на гори

  Комплектът от консултации обхваща всички задължителни консултантски услуги, отнасящи се до управление на гори, увеличаване на икономическата, екологичната и социалната роля на горите за техните собственици и за региона, към който принадлежат. Тези услуги трябва да включват:

  а). запознаване с горското законодателство;
  б). планиране на лесовъдски дейности в горите;
  в). извършване на лесовъдски дейности в горите;
  г). запознаване със съвременните практики за стопанисване на горите;
  д). стопанисване на гори в Натура 2000 (където е уместно);
  е). защита на горите от пожари, насекоми, болести и тяхната превенция;
  ж). консултации в областта на вещното право;
  з). екосистемни ползи от горите.

  Комплектът задължително включва най-малко едно посещение на стопанството.

   

  Финансови условия:
  Финансовата помощ е в размер 80 % от общите допустими разходи, доказани с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи.

  Общите допустими разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 1500 евро за пълен комплект консултации на земеделски стопани.

  Общите допустими разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 240 евро за комплект консултации на собственици на гори.

  Наредба № 10 от 27.09.2011 г.

  Заявление за кандидатстване