Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Обществено обсъждане на План за възстановяване и устойчивост - втора версия

  Обществено обсъждане на План за възстановяване и устойчивост - втора версия

  На https://www.nextgeneration.bg/#modal-one  е публикувана втората версия Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

  В сравнение с първия вариант на стратегическия документ обявен през месец октомври 2020 г. новият е по- подробен и формулира следните прироритети за икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията, както следва:

  • Кумулативен растеж на БВП за периода 2021-2025 г. – 21.7%;
  • БВП на глава от населението в СПС за 2025 г. – 62% от средния за ЕС;
  • Коефициент на безработица през 2025 г. – 3.5%;
  • Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2024 г.– 24% ;
  • Кумулативно намаление на енергийната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. – 10%;
  • Кумулативно намаление на въглеродната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. – 10%;
  • Гигабитова свързаност (DESI) през 2025 г. – 98% от населението на страната;
  • Дял от населението с поне основни умения в областта на цифровите технологии през 2025 г. – 50%;
  • Внедряване на цифрови технологии в предприятията (DESI) през 2025 г. – 35%

  Планът включва 48 инвестиции и 31 реформи, структурирани в четирите досегашни стълба. Същевременно се изменя финансовият дял на стълбовете от общия бюджет на Плана, който възлиза около 14.4 млрд. лв. Стълбовете са:

   

  1.Иновативна България: цели повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж- 25.8% от бюджета на Плана;

   

  2.Зелена България: фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план- 34.8% от бюджета на Плана;

   

  3.Свързана България: акцентира върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал- 22.5% от бюджета на Плана;

   

  4.Справедлива България: специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите- 16.9% от бюджета на Плана.

  Част от планираите през октомври програми, проекти и мерки по Плана, се запазват, като голям дял от тях е с по-нисък бюджет от този в първия вариант на документа. Включени са и нови проекти и програми за:

  • повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките;
  • финансиране на единични мерки за енергийна ефективност в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи;
  • проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони;
  • подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз;
  • подобряване на безопасността на движение по пътищата;
  • осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в гр. София;
  • обновяване на подвижен състав за градски и междуградски транспорт „Зелена мобилност“;
  • въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството;
  • единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и др.

  Разписани са и структурата и механизмите за реализацията на Плана, както и отговорните за това ведомства. Включена е и информация за системата за разходването на средствата по Плана, както и за комуникацията му.

  Всеки може да изпрати мнение и становище на следния адрес : basme@basme.bg след това ще направим общо предложение с мнения и допълнения на стратегическия документ.