Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Бизнесът е доволен от схемите за професионално обучение по ОП "РЧР"

  Обученията за повишаване на професионалната квалификация на заетите лица помагат на бизнеса за повишаване качеството на труда

  Бизнесът е доволен от схемите за професионално обучение по ОП "РЧР"

  Голяма част от малките и средни предприятия са доволни от постигнатите резултати при реализацията на проект Обучение на заети лица изпълняван по Оперативна праграма "Развитие на човешките ресурси". 

  Бизнесът е на мнение, че обучението на заетите лица в частния сектор трябва да продължи. Това е работеща мярка, която цели да окаже подкрепа на лицата, желаещи да инвестират в своето развитие да подобрят своите професионални и трудови умения. Така реално се оказва подкрепа за работодателите, понеже насърчавайки служителите си да преминат професионално обучение те повишават като цяло качеството на предоставяните от тях услуги и произвеждана продукция. 

  Подобна схема от много отдавна не беше обявявана и интересът от страна на работещи и бизнес беше съвсем не малък. Качественото професионално обучение и образование е един от най-важните елементи са успешното надграждане на един бизнес. От проведено допитване до малки и средни предприятие от цялата страна можем да направим заключение, че бизнесът има потребност от схеми и мерки насочени основно към повишаване на квалификацията и преквалификация на работещите. Непрекъснатият недостиг на работна ръка прави изключително важен процесът по наемане и професионално обучение на персонала. По данни на работодателите, удовлетвореност от участието си в схеми за придобиване на професионална квалификация изразяват и работещите. Голяма част от тях изявяват желание и готовност да участват отново в професионално обучение.