Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е публикувана за обществено обсъждане

  Документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е публикувана за обществено обсъждане

  Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е открита за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ .

  Условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях са изменени като по отношение на изискванията за допустимост на разходите по процедурата е премахнато изискването за прилагане от страна на кандидатите към Формуляра за кандидатстване на оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в ДМА/ДНА с предложена продажна цена от производителя/първия доставчик. Към Формуляра за кандидатстване е поставено ново изискване, а именно да се приложат две оферти за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена продажна цена.

  Отновно изискуемите за прилагане към Формуляра за кандидатстване документи с цел удостоверяване на мястото на извършване на дейността от страна на фирмите-членове на обединението-кандидат през 2017 г. и 2018 г. е предоставена възможност за представяне на Справка за предприятието и/или Справка за местните единици на фирмите, членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години, в зависимост от приложимостта на съответния документ.

  Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони.

  Допустими са разходи за придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания на РИЦ и др.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 638 лева (59 129 187 евро) европейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област София-град.

  Допустими кандидати по процедурата са съвместни проекти от най-малко три предприятия в сътрудничество с изследователска организация, които ще доведат до създаването на капацитет за научни изследвания и иновации в съответствие с приоритетите на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“.

  В срок до 29.01.2020 г. (включително) могат да се правят предложения и коментари по документацията на процедурата, която е публикувана на тук.

  Направените предложения могат да се изпращат в посочения срок на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg, както и в ИСУН 2020.

  Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.