Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

  • Важна информация за кандидатите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

    Важна информация за кандидатите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

    От Държавен фонд Земеделие напомнят на всички кандитати, че наближава краен срок за прием на документи по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. - края на м. март.

    Пълният покет документи може да бъдат намерени на Единният портал за управление на средствата от ЕС ИСУН 2020 

    https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/51838b11-7379-46ed-88da-04216b8f7aca