Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Българска асоциация на малките и средни предприятия със становище по повод обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  Процедурата е обявената от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

  Българска асоциация на малките и средни предприятия със становище по повод обявената за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  Българска асоциация на малките и средни предприятия със становище по повод обявената от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

  Пълният текст на становището:

  Предприемачеството има централна роля за икономиката, предвид което трябва да се подпомага от административните органи и приветстваме настоящата процедура за подкрепа на микро и малкия бизнес. В ситуации ограничаващи бизнеса, повече от всякога е приложим принципа „Мисли, първо за малките“. В тази връзка относно Критерии за допустимост на кандидатите, в които е записано, че „Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност“, отправяме предложение да бъде премахнато изискването за регистрация на кандидати преди 01.01.2019 г., защото по този начин се ограничават потенциални микро и малки фирми, които са успешни, регистрирани са  и са развивали стопанска дейност през 2019 г. и са претърпели финансови загуби в резултат на пандемията COVID-19.

  Нашето предложение е текста да бъде „Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат една приключила финансова година и през 2019 г. са осъществявали стопанска дейност“.

  Предложението ни е продиктувано от факта, че фирмите, които са регистрирани през изминалата 2019 г. търпят също поражения както тези регистрирани през 2018 г. и не е обосновано да се поставя ограничително изискване спрямо това кога едно дружество е регистрирано и колко години история има то, тъй като икономическите последици от пандемията не зависят от това кога дружеството е регистрирано. Уверение сме, че не са малко стартиращите компании с по-добри финансови показатели през изминалата 2019 г. спрямо дружества, създадени преди 01.01.2019 г. Предприемачите, които са стартирали през изминалата година и не разполагат с опита на такива, създали своя бизнес по-рано имат също необходимост да получат подкрепа от държавата, за да продължат да работят за създаване на устойчива и конкурентоспособна икономика. В допълнение наличието на по-малко опит не е предпоставка за недопустимост, а напротив предполага нужда от по-голяма подкрепа за укрепване и справяне с предизвикателствата на пазара.

  С оглед на изложеното, посоченото от вас изискване създава условие на дискриминация и ограничение на базата на история на фирмата, която няма отношение към целта на процедурата.

  Считаме, че изискването дружествата да имат една приключила финансова година и осъществявана стопанска дейност през 2019 г. е достатъчно и ще даде възможност на повече микро и малки фирми, които са претърпели икономически загуби в резултат от пандемията да кандидатстват за финансова подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.