Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект „Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България"

  Проекта се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 2020 г.”

  Българска асоциация на малките и средни предприятия стартира изпълнението на проект „Подкрепа за стартиращи предприемачи в Северозападна България"

  С изпълнението на проекта ще се увеличи броя на стартиращите предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, в резултат на това ще бъдат разкрити качествени работни места и ще бъде повишено общото равнище на заетост в най-бедния регион от страната - Северопазаден район

  Проектът ще се изпълни във всички области на СЗР и има за цел да подготви хора, желаещи да развиват собствен бизнес. Подкрепата за стартирането на самостоятелна стопанска дейност и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност - жените, по-възрастните хора, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младите хора.

  По време на изпълнението на проекта ще бъдат организирани инициативи за информиране относно възможностите за развитието на предприемачество. Дейностите по проекта са обвързани с предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. Експертите на Българска асоциация на мелките и средни предприятия ще предоставят подкрепа за започване на стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес на всяко едно лице.

  Устойчивостта на резултатите от проекта е гарантирана чрез предоставянето на подкрепа посредством гаранции пред финансови институции на някои от предприемачите, както и предоставянето на офис площи и услуги на преференциални цени.

  В дългосрочен план очакваме да наблюдаваме положителния ефект върху икономиката, предприемачеството и заетостта в района.

  Проектното предложение цели увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица и на новосъздадените предприятия в Северозападна България.

  - Създаване на подходяща среда за развитие на предприемачество, чрез предоставяне на достъп до финансов ресурс за стартиране и развитие на собствен бизнес в първите моменти от съществуването на фирмата - БАМСП ще подготви лица, желаещи да развиват собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

  - Осигуряване на обучение за предприемачество за придобиване на бизнес умения, ключови за предприемачеството компетенции и предприемачески начин на мислене;

  - Достигане на специфични групи, които по-трудно и по-рядко стартират предприемаческа дейност, като например жените, младите хора, по-възрастните хора, хората с увреждания, дълготрайно безработните. Ще бъдат подкрепени и наетите лица, които са натрупали достатъчно знания и опит и желаят да направят нова крачка в професионалното си развитие, започвайки собствен бизнес. Приоритетно ще се работи с хора, от тези групи като ще им бъде предоставена бизнес консултация спрямо нуждите, желанията и възможностите на съответния кандидат за стартиране на собствен бизнес. За компетентен съвет относно дадено бизнес начинание, ще бъдат анализирани идеите за предприемачество на лицата от целевите групи, реалните възможности за осъществяване на предложените бизнес-планове и/или насочване към подходящ ментор, който ще продължи да напътства кандидата в бъдеще. Ще оказваме помощ относно модификацията на бизнес идеите, както и съвети относно изпълнението им с цел да се увеличи шанса за тяхното успешно реализиране.

  Целите на проекта изцяло съответстват с приоритетите на програма „Подкрепа за предприемачество”, а именно:

  ♦ устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, както и на хората изложени на риск от социално изключване;

  ♦ увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, както и на микро - малки и средни предприятия.

  В настоящия момент Северозападния район има най-голяма нужда от подкрепа в предприемачеството. Най-висок е коефициентът на безработица в Северозападния район - 12.1%, като от градовете с най-висок коефициент е Видин - 18.8%. Липсата на големи промишлени предприятия, както и на квалифицирана работна ръка определят високия процент на безработица в района.

  Едно проектно предложение не може да направи много относно стопяването на тези проценти, но един успешно реализиран проект ще предостави реални възможности за бъдещото преодоляване на пречките пред предприемачеството в Северозападния регион.