Република България

Българска Асоциация на Малките и Средни Предприятия

 • Българска асоциация на малките и средни предприятия направи предложение до Министерство на икономиката

  за удължаване срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

  Българска асоциация на малките и средни предприятия направи предложение до Министерство на икономиката

  Основен мотив за направеното предложение от страна на Българска асоциация на малките и средни предприятия е сривът на сайта на Търговски регистър в Република България, който създава проблеми на бизнеса, тъй като прави невъзможно извършването промени в обстоятелствата, както и регистрацията на нови търговски дружества.

  От друга страна сривът прави невъзможно кандидатстването по процедура „Насърчаване на предприемачеството” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за новорегистрирани дружества. Голям брой потенциални бъдещи предприемачи с добри идеи са поставени в ситуация, поради независещи от тях причини да не могат да регистрират търговско дружество, а съгласно условията за кандидатстване това е задължително условие за всеки кандидат.

  Смятаме, че важността на процедура „Насърчаване на предприемачеството” е изключително голяма, тъй като се очаква да бъдат създадени огромен брой предприятия в сектори от НСНМСП (Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия), изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, както и сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

  С цел даване възможност да се кандидатства то тази важна за бизнеса схема, експертите на БАМСП предлагат да бъде удължен първият срок за прием на проектни предложения до 07.11.2018 г.